Cena do Zysku (C/Z)

Wskaźnik Cena do Zysku (C/Z) mierzy relację między ceną akcji danej spółki, a zyskiem netto przypadającym na jedną akcję. W literaturze polskiej bardzo często spotykamy tez angielskie nazewnictwo czyli Price to Earnings lub po prostu P/E.

Wskaźnik Cena do Zysku

Najprostszy sposób na policzenie wskaźnika C/Z jest podzielenie łącznej wartości spółki, czyli jej kapitalizacji przez cały zysk netto.

Wskaźnik Cena do Zysku

Inwestor, który planuje zainwestować w konkretną spółką, za pomocą wskaźnika C/Z jest w prosty sposób wstanie ocenić ile lat musiałoby minąć aby jego inwestycja zwróciła się z samego zysku netto. Można też interpretować to w następujący sposób. Cena do zysku mówi nam ile złotych należałoby zapłacić za każdą złotówkę obecnego zysku netto firmy.

Przykładowo jeżeli spółka jest warta 100 milionów i generuje 10 milionów zysku netto rocznie to jej C/Z wynosi 10. Przy założeniu braku zmiany wyników spółki 10 lat musiałoby minąć, aby wygenerowany zysk netto w całości pokrył koszty inwestycji w daną firmę. Inwestor, który kupuje spółkę przy C/Z równym 10 płaci 10 złotych za każdy 1 złoty obecnego zysku.

Spółki, które są w fazie silnego wzrostu skali działalności najczęściej posiadają wysokie C/Z. W takiej sytuacji rynek oczekuje, że w najbliższych latach zysk netto danej firmy istotnie się zwiększy. Inwestor, który kupuje akcje spółki z wysokim C/Z jest gotowy zapłacić więcej za obecne zyski, gdyż w swojej wycenie uwzględnia już nie obecne a przyszłe wyniki.

Z kolei spółki już ustabilizowane od których nie możemy oczekiwać dynamicznego wzrostu charakteryzują się najczęściej niższym wskaźnikiem C/Z.

Wskaźnik C/Z bardzo często może być jednak mylnym obrazem sytuacji w danej spółce. Wynika to z niedoskonałości zysku netto jako istotniej jego składowej. Na zysk netto duży wpływ mogą mieć na przykład zdarzenia jednorazowe, które mogą zarówno zwiększyć wynik jak i go obniżyć.

Cena do Zysku jest tez dobrym miernikiem porównawczym firm z tego samego sektora. Przy założeniu stabilności wyników można w ten sposób znaleźć spółki, których wycena rynkowa jest tańsza na tle konkurencji. Tutaj jednak należy zaznaczyć, że różne branże charakteryzują się różna wyceną i innym postrzeganiem wśród inwestorów. Branże uznawane za perspektywistyczne mogą charakteryzować się wyższą średnią wskaźnika PE.

Podobnie sytuacja się ma jeżeli chodzi o rynki gdzie dana spółka jest notowana i gdzie prowadzi swoją działalność. Spółki notowane na rozwiniętych rynkach zagranicznych takich jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania z reguły mają wyższe wskaźniki C/Z niż spółki z krajów rozwijających się takich jak Polska, Rumunia czy Węgry.

Pamiętajmy też, że analizując wskaźnik C/Z należy go traktować jedynie jako jeden z elementów analizy, który w połączeniu z innymi wskaźnikami może dać pełniejszy obraz firmy.

Przeczytaj także:

Wskaźnik Rentowności Aktywów ROA

Wskaźnik Rentowności Kapitału Własnego ROE